Tải giả 50W

Tải giả 50W tên tiếng Anh là Dummy Load 50W. Được sử dụng để tải công suất thừa của hệ thống hay dùng để bịt đầu thừa. Gồm có một đầu đực hoặc cái chuẩn N kết nối với phần tản nhiệt.