Tải giả 100W

Tải giả 100W tên tiếng Anh là Dummy Load 100W. Được sử dụng để tải công suất thừa của hệ thống hay dùng để bịt đầu thừa. Gồm có một đầu đực hoặc cái chuẩn N kết nối với phần tản nhiệt.