bài viết hay

bán hàng hoặc giải nghệ

Bán hàng hoặc giải nghệ

We sale or else!
Bán hàng hoặc giải nghệ.

Câu nói này là của huyền thoại viết quảng cáo David Ogilvy. Khái niệm “hay” trong viết quảng cáo của Ogilvy luôn gắn với hiệu quả về doanh số. Nếu bạn đọc kỹ các bài copywriting của Ogilvy, bạn sẽ nhận ra rằng sức mạnh của ông ta nằm ở một thứ, một thứ thôi: tư duy của người làm sales hiện hữu trong từng key words. Không lạ, trước khi khởi nghiệp agency quảng cáo khi đã ngoài 40, Ogilvy đã có thời gian rất dài làm nghề sales.

Xem thêm